Sprawozdanie z II Sympozjum SSiB TPF

Szanowni Państwo,

W dniu 29. 11. 2017 odbyło się II Sympozjum Sekcji Starożytników i Bizantynologów działającej przy Towarzystwie Pedagogiki Filozoficznej. Sympozjum zostało zorganizowane we współpracy z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, który udostępnił Sekcji salę wykładową mieszczącą się w Pałacu Biedermanna (https://palac.uni.lodz.pl/), czyli w jednym z najładniejszych zabytkowych obiektów w Łodzi. W obradach udział wzięli bizantynolodzy zatrudnieni na wspomnianym Wydziale oraz członkowie SSiB. Wszystkim uczestnikom naszego spotkania chciałbym podziękować za poświęcony czas i zaangażowanie. Był to czas spędzony owocnie i ciekawie.

Sympozjum otworzył Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego, prof. dr hab. Maciej Kokoszko, który zadeklarował wolę dalszej współpracy z SSiB i TPF. Prezes TPF, prof. dr hab. Sławomir Sztobryn, przywitał natomiast zebranych w imieniu TPF, zarysowując cele i sposób działania SSiB i TPF.

W trakcie części wykładowej Sympozjum, prowadzonej przez niżej podpisanego, wysłuchaliśmy referatu dra Marcina Wasilewskiego (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ) pt. Pitagoras czy Protagoras? Rzecz o genezie pedagogiki greckiej, w którym mówca dowodził w erudycyjnym wykładzie, iż o pedagogice greckiej, czyli o teoretycznej refleksji na temat wychowania, można mówić dopiero od czasów Protagorasa (sofistów). Drugi wykładowca, dr Andrzej Kompa, prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, wygłosił referat zatytułowany Konstantynopol jako centrum akademickiej edukacji filozoficznej w późnym antyku, w którym uzasadnił tezę, że obok Aleksandrii i Aten ważnym ośrodkiem edukacji filozoficznej w późnym antyku był również Konstantynopol. Dr Kompa argumentował, iż w Konstantynopolu działała uczelnia na poziomie uniwersyteckim, w której wykładano z powodzeniem zagadnienia filozoficzne i retoryczne.

Druga część Sympozjum poświęcona została sprawom organizacyjnym, tj. udziałowi członków SSiB w przyszłorocznym XI Zjeździe Filozoficznym w Lublinie oraz wyborom przewodniczącego Sekcji, którym został niżej podpisany. W związku z planowanym udziałem członków SSiB w XI Zjeździe Filozoficznym, w trakcie którego mamy zamiar zorganizować sesję poświęconą antycznej i bizantyjskiej filozofii wychowania, postanowiono poprosić wszystkie osoby wybierające się do Lublina o nadesłanie do końca stycznia tematów wystąpień, które mają zostać zaprezentowane na Zjeździe. W związku z tym bardzo bym prosił wszystkich Państwa, którzy mają ochotę uczestniczyć wraz z Sekcją w obradach lubelskich, o przesyłanie do końca stycznia na mój adres mailowy (rafalmarcin5@wp.pl) tematów referatów.

Pojawił się także pomysł zorganizowania w maju przyszłego roku (raczej pod koniec miesiąca) III Sympozjum SSiB. W trakcie Sympozjum wygłoszone zostałyby referaty na tematy dotyczące antycznej i bizantyjskiej filozofii wychowania oraz komunikaty z badań prowadzonych w związku z udziałem członków SSiB w XI Zjeździe Filozoficznym w Lublinie. Inaczej mówiąc, podczas majowego spotkania Sekcji jego uczestnicy mieliby do wyboru wygłoszenie referatu (niekoniecznie związanego z lubelskim Zjazdem Filozoficznym) lub komunikatu informującego zwięźle o zagadnieniach, które zamierzają przedstawić w Lublinie. Długość referatów tradycyjnie wynosiłaby 20 minut, komunikatów od 5 do 10 minut. Istnieje także możliwość wygłoszenia podczas Sympozjum zarówno referatu, jak i komunikatu z badań. Nasze spotkanie miałoby więc charakter konferencji i jednocześnie sesji roboczej przed Zjazdem Filozoficznym w Lublinie, w trakcie której moglibyśmy omówić szczegóły naszego udziału w lubelskim wydarzeniu naukowym. Miejscem III Sympozjum byłaby Łódź i zapewne ponownie Pałac Biedermanna. Oznacza to, że wiosenne Sympozjum SSiB współorganizowałby wraz z nami Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Bardzo prosiłbym Państwa o nadsyłanie na mój adres mailowy, który zapisałem powyżej, opinii na temat projektu organizacji III Sympozjum SSiB w maju przyszłego roku. Prosiłbym o wstępną deklarację chęci uczestniczenia w majowym Sympozjum SSiB.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. ChAT dr hab. Rafał Marcin Leszczyński

Przewodniczący Sekcji Starożytników i Bizantynologów TPF