Pedagogika Filozoficzna on-line nr 1/08-09

Aby pobrać plik czasopisma kliknij okładkę lub link – Pedagogika Filozoficzna on-line nr 1/08-09

Aby pobrać pojedynczy artykuł kliknij jego tytuł (poniżej).

Spis treści

Marcin Wasilewski  Bronisław Ferdynand Trentowski (1808-1869) w dwusetną rocznicę narodzin

Blanka Kudláčová  The Anthropological Foundations of Inclusive Education

Michał Głażewski  Archeologia dzieciństwa. przyczynek do fenomenologii rozwoju człowieka

Anna Walczak Kategoria autorytetu w filozofii Karla Jaspersa

Ireneusz Świtała  Jan Legowicz o dialogu i wychowaniu pedagogicznym

Lucia Bokorova  Julian Apostata i jego edykt o nauczycielach magistros studiorum

Przemysław Biela  Wychowanie a wartości. Geneza i rozwój pedagogiki kultury, edukacji kulturalnej oraz edukacji aksjologicznej

Sławomir Sztobryn  Demokracja – patriotyzm – wychowanie dla pokoju w pedagogice kultury Sergiusza Hessena

Dawid Pełka  Pedagogika realistyczna jako metafizyka kształcenia i wychowania

Aleksander Kulesza-Milewski  Główne dylematy filozofii, a problemy współczesnej filozofii wychowania

Anna Walczak Spotkanie w perspektywie filozofii dialogu

Sławomir Sztobryn  Filozofia życia

Agnieszka Oklińska  Czy jesteśmy osobami agresywnymi?

Agnieszka Oklińska Koewolucja kulturowo – genowa płci

Krzysztof Ratajczak  Recenzja pracy: Marcin Wasilewski, Paideutyka Protagorasa i Platona, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Poznaniu, Poznań 2007, ss. 60

Marcin Wasilewski  Odpowiedź na recenzję dra Krzysztofa Ratajczaka