II Kongres Towarzystw Naukowych

RADA TOWARZYSTW NAUKOWYCH

zaprasza w dniach

14-15 września 2018 r.

do udziału w

II Kongresem Towarzystw Naukowych

pt. „Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”

w Poznaniu.

Organizatorami Kongresu są:

Rada Towarzystw Naukowych PAN

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Polska Akademia Umiejętności

Towarzystwo Naukowe Płockie

Kongres został objęty patronatem

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem Kongresu jest przedstawienie wkładu społecznego ruchu naukowego w rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w okresie od odzyskania niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada 1918 r. oraz ocena tego wkładu, a także dyskusja nad aktualnym miejscem społecznego ruchu naukowego w systemie nauki w Polsce. W ramach Kongresu planowane jest poruszenie następujących tematów:

  • Rozwój i wkład towarzystw naukowych w kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej na przestrzeni wieków.
  • Ocena wkładu towarzystw naukowych w rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
  • Rozwój i wkład towarzystw naukowych w kształtowanie kultury polskiej w okresie od odzyskania niepodległości Polski.
  • Wpływ towarzystw naukowych na rozwój nauki w Polsce w okresie od odzyskania niepodległości Polski.
  • Wpływ towarzystw naukowych na rozwój społeczno-ekonomiczny i rozwój regionów w okresie od odzyskania niepodległości Polski.
  • Wpływ towarzystw naukowych na rozwój techniki i gospodarki w Polsce i w regionach od odzyskania niepodległości Polski.
  • Ocena wkładu towarzystw naukowych w upowszechnianie nauki w Polsce i rozwój nowoczesnych form upowszechniania nauki (festiwale nauki, pikniki naukowe).
  • Aktualny system dofinansowania społecznego ruchu naukowego w Polsce ze środków przeznaczanych na naukę.
  • Sytuacja prawna społecznego ruchu naukowego w aktualnym systemie nauki w Polsce.

W związku z powyższym proszę o udział przedstawicieli Towarzystwa w Kongresie i przygotowanie stosownych wystąpień (karta zgłoszenia oraz ramowy program).

Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi: 150 zł od osoby, 100 zł od osób do 35 roku życia.
(UWAGA – CZŁONKOWIE TPF)

Po zakończeniu Kongresu planowane jest wydanie publikacji zawierającej wygłoszone referaty i głosy w dyskusji. W ramach wniesionej opłaty organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie (catering) w czasie obrad oraz udział w uroczystej kolacji, materiały konferencyjne i publikację pokongresową. Koszty noclegu w hotelach i Domach Studenckim UAM, których lista zostanie przedstawiona w terminie późniejszym, ponoszą Kongresu uczestnicy we własnym zakresie. Dodatkowe informacje są zamieszczone na stronie www.rtn.pan.pl.

Ponadto proszę o wypełnienie załączonej ankiety.  Dane dotyczące poszczególnych organizacji pozwolą zweryfikować obecną działalność towarzystw naukowych jak i trudności, z którymi borykają się działacze społecznego ruchu naukowego. Stąd gorąca prośba o wypełnienie i odesłanie ankiety,  za co z góry organizatorzy bardzo dziękują.

Kartę zgłoszeniową i ankietę proszę przesłać na adres e-mail: rtn@pan.pl lub na adres:

Polska Akademia Nauk

Rada Towarzystw Naukowych, pokój 2308

Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

Termin nadsyłania zgłoszeń, ankiet oraz dokonywania wpłat, upływa 30 czerwca 2018 r.

Proszę o dotrzymanie ww. terminu ze względów organizacyjnych.

Z poważaniem

Zbigniew Kruszewski

Przewodniczący Rady Towarzystw Naukowych PAN


UWAGA – CZŁONKOWIE TPF

Osoba z TPF (czynny członek), która zgłosi swój udział z referatem formalnie do Prezesa TPF, będzie miała sfinansowany koszt uczestnictwa. Bardzo zachęcamy do udziału.


Pliki:

Karta zgłoszenia

Ankieta

Program ramowy

Pismo do towarzystw

Przed II Kongresem Towarzystw Naukowych w Polsce