Filozofować po polsku. Źródłowość języka – uniwersalizm zagadnień

Katedra Filozofii, Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36A

Zaproszenie na II Międzynarodową Konferencję z cyklu

„Filozofować po polsku. Źródłowość języka – uniwersalizm zagadnień”

11-12 V 2020 r.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie

Temat konferencji tegorocznej:

Czy język filozofii może być piękny?

Planowana konferencja jest czwartym spotkaniem naukowym z tego cyklu (dwa pierwsze miały charakter krajowy), które odbędzie się na UJD podobnie jak poprzednie, w maju – tym razem 11 i 12 V 2020 r.
Tematem konferencji będzie analiza możliwości i komunikacyjnej potrzeby stosowania różnych teorii i kryteriów piękna do języka współczesnej filozofii. Problem jest wielowymiarowy, bogaty w historyczne wzorce i towarzyszące im dyskusje, filozofom przyznawano literackie nagrody Nobla. Jednak ceni się również piękno formy logicznej filozoficznej twórczości.

Zapraszamy osoby studiujące filozofię polską, a także polską literaturę, w której są obecne wątki filozoficzne. Prosimy o przygotowanie wystąpień w języku polskim, który będzie głównym językiem konferencji, lub w innych językach słowiańskich. Jest to novum, wprowadzone w cyklu przygotowywanych w UJD konferencji. Dopuszczalna jest także obecność prelegentów, którzy woleliby przygotować swoje wystąpienie w języku angielskim. 

Przedmiotem konferencji będzie filozofia polska, zarówno twórczość oryginalna, jak i przekłady na język polski z innych języków, nowożytnych oraz klasycznych. Pragniemy uwrażliwić szerszą społeczność na wyjątkową ważność translacji treści filozoficznych w spotkaniu międzykulturowym. Język stanowi właściwe tło dla przedstawienia trudności, związanych z przekazywaniem istotnych treści filozoficznych w spotkaniu różnych kultur. Język polski – podobnie, jak to miało miejsce w przypadku trzech poprzednich konferencji – zostanie tutaj potraktowany jako najdoskonalszy przejaw oraz wyróżnik polskiej kultury.

Jedną z funkcji filozofii jest służenie narodowej wspólnocie – zarówno przez zrozumiałe przyswajanie treści uniwersalnych, jak i wyrażanie w języku ojczystym tych treści, które z perspektywy partykularnego doświadczenia mogą zarazem wyrażać, opisywać, wyjaśniać i projektować polską tożsamość kulturową. Realizację tej funkcji umożliwia także piękno filozoficznego języka.

Walory literackie tekstu filozoficznego wpływają w istotny sposób na jego zrozumienie, współtworząc filozoficzne sensy. Piękno – o ile się przejawia – o tyle pełni rolę performatywną. Autorzy współczesnych tekstów filozoficznych także rozwijają – lub degradują – sztukę pisania. Można więc o nich mówić jako o nieudolnych wyrobnikach, sprawnych rzemieślnikach lub artystach.

*

Abstrakty o objętości ok. 1/2 strony prosimy kierować na adres: wsajdek@gmail.com do 11 IV 2020 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo oceny i selekcji abstraktów. Lista uczestników konferencji zostanie ogłoszona przed końcem kwietnia 2020 r. Uczestnicy konferencji winni wpłacić opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł (bądź równowartość w euro). Prosimy o dokonanie wpłat do 11 V 2020 r. Dane do przelewu: Raiffeisen Bank Polska SA, 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378. Właściciel konta: Uniwersytet im. Jana Długosza, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8. Proszę podać swoje imię i nazwisko; tytuł wpłaty: konferencja „Filozofować po polsku 2020”. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwe zwolnienie z opłaty. W ramach opłaty gwarantujemy jeden nocleg w hotelu uniwersyteckim, który znajduje się przy ul. Waszyngtona 4/8, dwa obiady, jedną kolację (11 V) i jedno śniadanie (12 V).

Więcej informacji o instytucji:
www.ifsp.ujd.czest.pl, www.filozofia.czest.pl, www.philajd.wordpress.com

Komitet Organizacyjny:    dr hab. Wiesława Sajdek, prof. UJD

                                                dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UJD

                                                dr hab. Maciej Woźniczka, prof. UJD