Międzynarodowa Konferencja Naukowa – – IX Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – IX Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej

Kraków 24-26 września 2021

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.

Edukacja a państwo

Podtytuł biodoksograficzny:

Zygmunt Mysłakowski (1890-1971) jako filozof edukacji

Założenia problemowe:

Pozostając i w pewnym stopniu kontynuując problem badawczy poprzedniego Zjazdu TPF chcielibyśmy poddać badawczemu namysłowi zarówno minione stulecie rozwoju pedagogiki filozoficznej jak i jej kształt współczesny. Wychowanie i nauczanie pozostając na przedpolu polityki i w centrum oddziaływań nowoczesnego państwa – mieści się między filozofią, teorią i praktyką a ideologią. Edukacja i państwo pozostają dziś w ścisłej relacji i zależności ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi tego konsekwencjami. Te współzależności rodzą szereg pytań i problemów, z którymi boryka się filozofia edukacji.

Czy takie zjawiska, jak m.in. globalna wymiana społeczno-ekonomiczna, konsumeryzm, wszechobecna standaryzacja i kontrola, a w edukacji kultura testu, enumeracyjnej sprawozdawczości, efektywności, kapitału społecznego, stanowią wyzwanie dla filozofii wychowania w jej humanistycznej szacie? Jakie skutki dla filozofii edukacji rodzi upadek wielkich narracji i zastąpienie ich lokalnymi mikronarracjami? Czy jest to wyraz poszerzania się obszaru wolności współczesnego człowieka czy przeciwnie – zawoalowana forma nowego przymusu płynącego z „wolnego rynku”? Jakie znaczenie dla filozofii edukacji ma cyfrowy zwrot w humanistyce w warunkach państwowej kontroli mediów elektronicznych, jakie z tego wynikają zagrożenia i możliwości dla edukacji w społeczeństwie sieciowym? Czy „polityka dyskursywnej dominacji” państwa nie jest stygmatyzacją młodego pokolenia i całego społeczeństwa? Czy polityka naukowa i edukacyjna państwa – jest stymulacją czy dezorganizacją humanistyki? Czy mamy do czynienia ze wzmocnieniem czy też z marginalizacją autonomii kształcenia na wszystkich poziomach, a także z marginalizacją środowiskowych reprezentacji naukowych? Czy mamy do czynienia z ignorancją czy z nadsterowalnością polityczną wobec edukacji? Czy liberalny dyskurs dotyczący edukacji (Foucault, Bourdieu, Beck) w globalnym społeczeństwie (wiedza-władza, reprodukcja, modernizacja refleksyjna) jest odpowiedzią na światowe, europejskie i polskie problemy edukacji, a także czy liberalny paradygmat edukacji ma w obecnych czasach konkurencję i czy (nie) jest nią konserwatywny zwrot do przeszłości? W minionym stuleciu taką tradycję w wielu krajach niosło wychowanie narodowe, państwowe, a po II wojnie światowej polityczne. Ta tradycja rodzi pytanie o możliwość współczesnej edukacji patriotycznej i polityki historycznej, która zawsze ma odniesienia w sferze praktyki edukacyjnej. Jaką rolę ma pełnić współczesna edukacja wobec aktywności obywatelskiej i politycznej? Edukacja w społeczeństwie demokratycznym ma wiele wymiarów, które trudno enumeracyjnie wyliczyć, warto jednak wskazać na napięcia jakie powstają miedzy sferą publiczną i prywatną, między dążeniami politycznymi państwa a celami różnych związków religijnych, grup społecznych czy organizacji środowiskowych, których oczekiwania sugerują redukcję jej funkcji do prostej transmisji wartości. Rodzi to pytanie o to, jak chronić edukację przed zinstrumentalizowaniem jej przez którąkolwiek ze stron? Kraje należące do Unii Europejskiej przyjęły obowiązujące tam standardy, a w związku z tym polityka Unii wobec edukacji generuje szereg pytań o jej filozofię edukacji i jej odniesienia do koncepcji narodowych.

Jakie stanowisko wobec tych przemian zajmuje pedagogika filozoficzna? Jak argumentuje i uzasadnia wartość wychowania i kształcenia, niesprowadzalną do usługi i instrumentu w rękach władzy? Jak przekonuje o humanistycznym wymiarze starań wychowawców i nauczycieli o dobre wychowanie, wszechstronne i staranne wykształcenie młodego pokolenia? Czy i na ile jest gotowa współpracować i wspierać władzę w jej staraniach o zapewnienie dobrej edukacji i opieki oraz we wsparcie dla rodzin wychowujących swoje dzieci? Czy i na ile potrafi zaangażować się w spór z państwem, o ile ogranicza ono i instrumentalizuje działania wychowawców, opiekunów i nauczycieli? 

Postać Zygmunta Mysłakowskiego, wybitnego polskiego pedagoga związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim, dobrze się wpisuje w klimat tworzenia się pedagogiki uniwersyteckiej w Polsce. Był to czas najpierw końca zaborów, później – II Rzeczypospolitej, owocnego dla myśli pedagogicznej dwudziestolecia niepodległej Polski, w końcu trudny czas władzy ludowej. Życiorys naukowy Mysłakowskiego dokumentuje te przemiany i uwikłania edukacji (zarówno na poziomie praktyki, jak i teorii) w spory ideologiczne oraz jej zależność od władzy. Z drugiej strony wykuwa się dojrzała refleksja i wiedza o wychowaniu i kształceniu, w dialogu i otwarciu na światową myśl i dokonania w obszarze wiedzy i praktyki, niezależna lub w sporze i opozycji do politycznych, ideologicznych i wyznaniowych zakusów na podporządkowanie całej sfery wychowania i oświaty w służbie państwa, ideologii czy religii.

Proponowane obszary tematyczne:

 • edukacyjne zadania państwa: wartości i standardy nowoczesności a tradycja i historyczne praktyki kształcenia i wychowania;
 • reformy edukacji; analiza porównawcza i interpretacja poszczególnych historycznych reformatorskich przedsięwzięć w Polsce i za granicą;
 • pedagogika polska i system edukacji w Polsce na tle światowej myśli pedagogicznej i przemian oświatowych za granicą;
 • cele i sposoby zarządzania edukacją; oświata państwowa, prywatna, wyznaniowa, samorządowa;
 • przedsiębiorczość i współzawodnictwo a współpraca w edukacji;
 • edukacja egalitarna a elitarna;
 • cele i oczekiwania podmiotów edukacji wobec państwa;
 • uniwersalne wartości i kryteria dobrej edukacji;
 • obszary edukacji inkorporowane przez państwo i Kościół i wolne od nich;
 • pedagogika w relacji do ideologii; normy dla edukacji światopoglądowej: narodowej, patriotycznej, obywatelskiej, religijnej, moralnej, historycznej;
 • inicjatywy międzynarodowe edukatorów w konkretnych projektach i propozycjach realizacyjnych; przykłady kooperacji, wymiany i dialogu partnerskiego nauczycieli i wychowawców w praktyce.

***

Język konferencji: polski i angielski

Termin konferencji: 24-26 września 2021 r.
Miejsce konferencji: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Rejestracja do 30 kwietnia 2021 r. wysyłka na adres: edukacja-panstwo@uj.edu.pl

Wysokość opłaty konferencyjnej (udział czynny lub bierny):

570 zł (470 zł dla członków TPF z opłaconą bieżącą składką członkowską); cena obejmuje udział w konferencji, catering podczas przerw kawowych oraz obiadowych, udział w uroczystej kolacji w Pałacu Czeczotka przy Rynku Głównym, publikację tekstu w monografii po uzyskaniu pozytywnej recenzji, materiały konferencyjne wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie w konferencji, udział w artystycznym wydarzeniu towarzyszącym.

450 zł (350 zł dla członków TPF z opłaconą bieżącą składką członkowską); cena obejmuje udział w konferencji, catering podczas przerw kawowych oraz obiadowych, publikację tekstu w monografii po uzyskaniu pozytywnej recenzji, materiały konferencyjne wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie w konferencji, udział w artystycznym wydarzeniu towarzyszącym.

Wniesienie opłaty konferencyjnej do 30 czerwca 2021 r. na konto:

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Filozoficzny

Bank Pekao SA

wpłaty w PLN: 83 1240 4722 1111 0000 4857 9179  

wpłaty w EURO: IBAN:  PL 83 1240 4722 1111 0000 4857 9179  

Cod SWIFT:  PKOPPLPW

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko, Edukacja a państwo, 2100130

dr hab. Katarzyna Wrońska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Sławomir Sztobryn Prezes Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej


Formularz zgłoszenia

Klauzula informacyjna

Plan ramowy Konferencji


International Scientific Conference

The 9th Congress of the Philosophy of Education Society of Poland

Kraków, 24-26 September 2021

The Bronisław F. Trentowski Society of the Philosophy of Education Society of Poland and the
Department of General Pedagogy and the Philosophy of Education at the Jagiellonian University in Kraków

would like to invite you to participate in the international conference

Education and the State

Biodoxographic subtitle:

Zygmunt Mysłakowski (1890-1971) as a Philosopher of Education

Continuing the research problem of the previous PESP Congress, this conference will explore the development of the philosophy of education over the past century, as well as the contemporary shape it has taken as a result. Falling between philosophy, theory, practice, and ideology, education remains in the foreground of politics and at the center of the influence of the modern state. Today, education and the state remain in a very close relationship, that is, in a state of interdependence, with all the positive and negative consequences thereof. The particular interdependencies involved in this relationship raise numerous questions and problems for the philosophy of education.

Philosophers of education are now pondering to what degree and in what ways various phenomena challenge the philosophy of education in its humanistic layout. Such phenomena include global socio-economic exchange, consumerism, standardization and control, test culture, the quantification of reporting, assessments of efficiency, and social capital. What are the consequences for the philosophy of education that one can find in the fall of great narratives and in their replacement with local micro-narratives? Are these phenomena expressions of the widening reach of modern freedom or, on the contrary, a new and veiled form of coercion coming from the “free market”? What significance does the digital turn in the humanities have for the philosophy of education, especially under the conditions of state control of electronic media? What are the dangers and opportunities for education in a network society? Can we consider the “policy of discursive dominance” of the state as a stigmatization of the younger generation and/or of the whole society? Should the state’s science and education policies be understood as the stimulation or as the disorganization of the humanities? Are we witnessing the strengthening or the marginalization of educational autonomy at all levels, including among organizations that represent the academic community? Are we dealing with ignorance or political overreach in education? Is the liberal discourse on education (e.g., Foucault, Bourdieu, Beck) in our globalizing society (knowledge-power, reproduction, reflective modernization) a response to global, European, and Polish education problems? Are there new paradigms that compete with the liberal education paradigm of today, or are such alternatives a conservative return to the past? In many countries over the past century national education, state education, and following the Second World War, political education dominated. This tradition challenges contemporary patriotic education and historical politics, elements of which are always found in the sphere of educational practice. What role should modern education play in the face of civic and political activity? Within democratic society, education has many dimensions that are difficult to enumerate one by one. Nevertheless, it is worth mentioning the tensions that emerge between the public and private spheres, and those that emerge between the political aspirations of the nation and the goals of various religious, social, and environmental groups, especially when some of them expect the simple transmission of values from education. This raises the question of how to protect education from being instrumentalized by political parties. Countries in the European Union have adopted the standards in force within the Union, therefore, the EU’s policies towards education generate numerous questions about its philosophy of education and its references to national concepts.

What position does the philosophy of education take on these issues? How does it argue and justify the value of upbringing and teaching, which cannot be limited to a service or an instrument in the hands of the powerful? How convinced is it of the humanistic dimensions of education? Does it support the efforts of educators and teachers to work for good, comprehensive, and careful education of the younger generation? Is it ready and able to cooperate and support the authorities in their efforts to ensure proper education and care, as well as to support families raising their children? Is it able to engage in disputes with the state and to what extent does it limit and instrumentalize the activities of educators, care keepers, and teachers?

The scientific heritage of Zygmunt Mysłakowski (1890-1971), an outstanding Polish educator associated with the Jagiellonian University, captures the climate in which university pedagogy was created in Poland. Pedagogical studies emerged in Poland towards the end of the Partitions of Poland and subsequently flourished in the Second Polish Republic after the First World War. The interwar years marked a fruitful period in the development of Polish pedagogy. Following the horrors of the Second World War, Poland experienced the difficult era of the “people’s (socialist) power”. Mysłakowski’s scientific biography documents these transformations, the shifting fortunes of power, and the corresponding entanglements of education in ideological disputes (both at the level of practice and theory). Mysłakowski’s legacy also illustrates how mature reflection and knowledge about education emerges in dialogue and in the spirit of openness to global thought and achievements in the areas of knowledge and practice. What is more, we see how this development can occur independently of, or in opposition to, political, ideological, and religious attempts at educational subordination.

Proposed thematic areas:

 • Educational tasks of the State: modern values and standards versus tradition and historical practices of education;
 • Educational reforms: comparative analyses and interpretations of past reform projects in Poland and abroad;
 • Polish pedagogy and the education system in Poland against the background of pedagogical thought and educational changes observed elsewhere;
 • Education management of goals and methods, forms of education at the state, private, local, and/or religious level;
 • Entrepreneurship and competition versus cooperation in education;
 • Egalitarian and elite education;
 • Goals and expectations of education subjects regarding the State;
 • Universal values and criteria for good education;
 • Education areas incorporated or left free by the State and/or the Church;
 • Pedagogy as related to ideology: norms for national, patriotic, civic, religious, moral and/or historical education;
 • International initiatives of educators in specific projects and implementation proposals: examples of how teachers and educators cooperate, exchange experiences, and dialog as partners in practice.

***

Conference languages: Polish and English

The date of the conference: September 24th-26th, 2021.

The conference venue: The Jagiellonian University in Kraków

Registration is possible until April 30th, 2021.

Please send the completed submission form to:edukacja-panstwo@uj.edu.pl

The conference fee:

570 PLN/135 EURO (470 PLN/110 EURO for the PESP members with current membership fee paid). The price includes participation in the conference, catering during coffee and lunch breaks, participation in the gala dinner at the Czeczotka Palace on the Main Square Market and in the cultural event, the publication of your text in a peer-reviewed monograph (after receiving a positive review), conference materials, as well as a certificate of participation in the conference.

450 PLN/110 EURO (350 PLN/85 EURO for the PESP members with current membership fee paid). The price includes participation in the conference, catering during coffee and lunch breaks, participation in the cultural event, the publication of your text in a peer-reviewed monograph (after receiving a positive review), conference materials, as well as a certificate of participation in the conference.

Payment deadline is June 30th, 2021

Bank account number:

Jagiellonian University in Kraków, Faculty of Philosophy, Gołębia Street 24, 31-007 Kraków

IBAN: PL 83 1240 4722 1111 0000 4857 9179
Cod SWIFT: PKOPPLPW

In the title of the transfer, please enter: Name and surname, Education and the State, 2100130

Kraków is a magic city. The former capital of Poland, Kraków is a city of science, culture, and arts. It boasts many attractions, such as historical places, magnificent architecture, theatres, museums, old churches, and cloisters. There is a truly unique atmosphere in our town. Kraków also boasts the oldest Polish university – the Jagiellonian University – founded in 1364. Many famous poets, musicians, writers, actors, and composers live and create here. Kraków is also a world famous religious center for Roman Catholics, Jews, and other religious and cultural groups. In the Royal Capital City you will also find the necropolis of Polish kings, historic architecture, monuments of nature, and numerous elements of local, national, European, and world heritage. We warmly invite you to Kraków.

http://www.krakow.travel/en/ http://krakow.pl/spacer?_ga=2.83779030.1118190766.1573287163-1532846947.1573287163

https://en.uj.edu.pl/en

Associate Professor Katarzyna Wrońska, The Jagiellonian University
Associate Profe
ssor Sławomir Sztobryn, President of the Philosophy of Education Society of Poland


Submission Form

Notification Requirements

Schedule