Międzynarodowa Konferencja Naukowa i X Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej


„Nadzieje i niepokoje ludzkości wyrażone
w filozofii wychowania XX i XXI wieku”

Podtytuł biodoksograficzny:
Dziedzictwo Józefa Pietera (1904-1989)


Partner


Termin: 27 września 2023 roku

Miejsce: Wydział Nauk Społecznych UŚ, ul. Michała Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice

Komitet Organizacyjny:
Dr hab. Alicja Żywczok, prof. UŚ (Przewodnicząca)
Dr Bogumiła Bobik (Członkini)
Dr Mateusz Penczek (Członek)
Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej

E-mail: konferencjanadziejeludzkosci2023@us.edu.pl

KOMUNIKAT

(kliknij powyżej aby pobrać komunikat w formacie pdf)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana 27 września 2023 r. w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie składać się z dwóch części merytorycznych. Pierwsza część obrad została zaplanowana jako plenarne otwarcie dyskusji na temat niepokojów i nadziei wyrażonych w filozofii wychowania, literaturze i sztuce XX i XXI wieku. Okres ten ujawnił liczne niepokoje, których dotkliwie doświadczyła ludzkość. Ekspansja systemów totalitarnych, terroryzmu, wzrost kataklizmów i katastrof, a także narastanie różnego rodzaju aberracji aksjologicznych, indywidualnych i społecznych, problemów ekonomicznych, spowodowały reakcję naukowców wielu dyscyplin, w tym filozofów edukacji, w postaci zainicjowania wiodących, epokowych dyskursów. Dotyczą one bowiem: natury ludzkiej oraz psychospołecznej i duchowej kondycji człowieka, jego możliwości adaptacyjnych w sytuacji dominacji techniki informatycznej, w warunkach wojennych i emigracyjnych, w obliczu problemów ekologicznych, bioetycznych i zdrowotnych. Wiek XX i początek XXI wieku zrodził również uzasadnione nadzieje związane z przezwyciężaniem powyższych zagrożeń i odzyskiwaniem przez człowieka integracji wewnętrznej, poczucia sensu życia, z dostrzeganiem znaczenia edukacji oraz więzi społecznej, pokonywaniem kryzysów, sytuacji granicznych, barier społecznych i cywilizacyjnych, a także z rozwiązywaniem dylematów moralnych.

Osiągnięcia przedstawicieli polskiej pedagogiki filozoficzne odzwierciedlone w serii „Pedagogika Filozoficzna” oraz monografiach autorskich już dziś stanowią obszerną, atrakcyjną ofertę „wyjścia naprzeciw” humanistycznym rozwiązaniom w ramach powstających kierunków, koncepcji, nurtów, tendencji i refleksji. Dlatego też zaproponowane na konferencji obszary analiz problemowych i prezentacji wyników badań odpowiadają na oczekiwania złożonej współczesności, uwzględniając transfer wiedzy teoretycznej do sfery prakseologicznej i w odwrotnym kierunku, oraz zgodną komunikację między reprezentantami nawet odległych perspektyw poznawczych. Satysfakcjonująca wymiana i konfrontacja poglądów oraz głęboki namysł będą wyznaczać klimat naukowy konferencji: solidaryzmu uczonych i krytycyzmu w trosce o teraźniejszość i przyszłość świata, a także los kolejnych pokoleń.

Druga część cyklicznej konferencji – zgodnie z dotychczasową tradycją – będzie miała charakter biodoksograficzny i zostanie poświęcona rekonstrukcji, interpretacji bądź reinterpretacji dziedzictwa Józefa Pietera (1904-1989) – założyciela Instytutu Pedagogicznego w Katowicach. Oryginalny dorobek naukowy tego psychologa, filozofa i pedagoga stanowi doskonałą inspirację do podjęcia interdyscyplinarnego dialogu profesjonalistów z różnych ośrodków naukowych kraju i z zagranicy. Celem przypomnienia dokonań tego uczonego jest nie tylko upamiętnienie, lecz również ponowna recepcja i próba odczytania na nowo cennego przesłania do potomnych, rekonstrukcja jego wkładu w tworzenie polskiej filozofii edukacji w trudnych warunkach społeczno-politycznych.

W związku z tym zaproszenie do udziału i nawiązania współpracy kierujemy do przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych: pedagogów, filozofów, socjologów, psychologów, historyków, kulturoznawców, literaturoznawców, prawników, ekonomistów, politologów. Chętnie podejmiemy dialog również z osobami zaangażowanymi w działalność prospołeczną, wolontariuszami, z pedagogami i psychologami praktykami, a także z doktorantami i młodzieżą studiującą.

W części pierwszej proponujemy następujące obszary problemowe, rozważane w sposób ogólny i szczegółowy, w kontekście polskim i międzynarodowym:

 1. Prekursorzy oraz geneza i rozwój pedagogiki filozoficznej w ujęciu temporalnym (od starożytności do współczesności).
 2. Nadzieje ludzkości wyrażone w filozofii wychowania, literaturze i sztuce XX i XXI wieku.
 3. Niepokoje ludzkości wyrażone w filozofii wychowania, literaturze i sztuce XX i XXI wieku.
 4. Złudzenia ludzkości wyrażone w filozofii wychowania, literaturze i sztuce XX i XXI wieku.
 5. Filozofia wychowania XX i XXI wieku jako szansa wzmocnienia człowieka oraz inspiracja rozwoju kultury i cywilizacji.

W części drugiej: biodoksograficznej poświęconej dokonaniom oraz dorobkowi Józefa Pietera (1904-1989) proponujemy przeanalizować następujące kwestie:

 1. Wybrane fakty biograficzne – kalendarium życia i działalności. Okres międzywojenny, wojna, czasy powojenne. Konteksty: historyczny, kulturowy oraz społeczny. Próba wartościowania poglądów, postaw, czynów.
 2. Osobowość naukowca z minionego wieku ukazana przez pryzmat osiągnięć poznawczych minionego stulecia oraz współczesnych zmian systemowych, a także oczekiwań wobec uczonych.
 3. Dziedzictwo etyczne, pedagogiczne i psychologiczne oraz jego walory epistemiczne i pragmatyczne.
 4. Dialog międzykulturowy i międzygeneracyjny odzwierciedlony w Jego pracach naukowych. Ponadczasowe i ponadkulturowe komponenty twórczości naukowej pedagoga.
 5. Orientacje poznawcze, metody, techniki i narzędzia badania jego dorobku naukowego – treści metodologiczne. Odkrywanie z innej perspektywy dokonań naukoznawczych.
 6. Józef Pieter i potomni. Członkowie rodziny, uczniowie i kontynuatorzy myśli pedagogicznej. Pamięć społeczna i dowody uznania.

W godzinach przedpołudniowych przewidziane jest zebranie członków TPF.

Terminarz:
Do 31 marca 2023: zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tytułem referatu w języku polskim i języku angielskim. Możliwe jest również zaprezentowanie posteru. Kartę wypełnionego zgłoszenia (załącznik 1) prosimy kierować na adres e-mail: konferencjanadziejeludzkosci2023@us.edu.pl
Do 30 lipca – uiszczenie opłaty konferencyjnej.
Do 31 października – przesłanie tekstu do organizatorów w celu rozpoczęcia prac nad opublikowaniem (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) monografii zbiorowej. Wymogi edycyjne – zostaną przesłane po konferencji.

Karta zgłoszenia (kliknij by pobrać)

Opłaty:
Uczestnicy krajowi:
550 złotych (pełny pakiet obejmujący materiały [przed]konferencyjne, obiad, bufet kawowy, kolację oraz publikację tekstu w recenzowanej pracy monograficznej).
450 złotych (pełny pakiet – jak wyżej – dla członków TPF).
350 złotych (uczestnictwo on-line).
Uczestnicy zagraniczni:
118 euro (pełny pakiet obejmujący materiały [przed]konferencyjne, obiad, bufet kawowy, kolację, publikację tekstu w recenzowanej pracy monograficznej).
97 euro (dla członków TPF).
76 euro (dla uczestników on-line).
Koszty delegacji oraz noclegów (w dniu poprzedzającym konferencję bądź kolejnym) – pokrywają we własnym zakresie Uczestnicy konferencji. Rezerwacja noclegu w wybranym przez siebie miejscu (proponujemy skorzystać z sieci hotelowych Novotel, Ibis w Katowicach) – dokonywana jest samodzielnie przez Uczestników konferencji.

Numer konta:
Dla uczestników krajowych:
Opłatę konferencyjną należy wnieść na Konto Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej:
Bank BGŻ 88 2030 0045 1110 0000 0407 7080 z dopiskiem: Konferencja „Nadzieje i niepokoje ludzkości…” oraz imię i nazwisko uczestnika.
Dla uczestników zagranicznych:
Nazwa banku: IBAN PL88 2030 0045 1110 0000 0407 7080
SWIFT/BIC PPABPLPK
z dopiskiem: Konferencja „Nadzieje i niepokoje ludzkości…” oraz imię i nazwisko uczestnika.

Faktury są wystawiane po dokonaniu opłaty na w/w konto, zgodnie z dokonaną wpłatą. Jeżeli Uczestnik konferencji dokona płatności z konta osobistego, może otrzymać tylko fakturę imienną. Fakturę taką wystawia się na wyraźne życzenie Uczestnika konferencji (wpisane w zgłoszenie).

Natomiast jeżeli Uczestnik potrzebuje fakturę wystawioną na swoją instytucję lub firmę, którą reprezentuje, płatność za jego udział musi być dokonana przez zakład pracy, a w tytule płatności należy podać: Konferencja „Nadzieje i niepokoje ludzkości…” oraz imię i nazwisko Uczestnika. Na tej podstawie wystawiona zostanie faktura vat na instytucję, a oryginał faktury wysyłany będzie listem poleconym na jej adres.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w konferencji.
Będziemy wdzięczni za dotrzymanie terminów, z radością oczekując na spotkanie.
Gwarantujemy przyjazną atmosferę i otwartą wymianę myśli. Serdecznie pozdrawiamy.

Organizatorzy konferencji