Rozwój Odpowiedzialnego Obywatelstwa

This survey is a part of a larger research project “Developing Responsible Citizenship: a Critical Analysis of EU Educational Policies and Practices” (conducted at the Pedagogical Univerity of Krakow in the framework of the National Science Centre’s program for scientists from Ukraine to continue research in Poland ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-05-09-laureaci-programu-dla-ukrainy) aiming at investigating EU policies and practical tools of responsible citizenship competencies development as well as designing a conceptual framework for democratic practices development in the Ukrainian higher education system. The current survey aims to understand better how responsible citizenship is perceived, experienced, and practiced by university professors in Poland. Participation in this survey is voluntary and anonymous, and confidentiality is assured. In other words, there is no linkage between the information provided and the identity of the participants. The questionnaire should not take more than 15 minutes to complete and your participation is greatly appreciated.The questionnaire is written in English and Polish. You can answer in English or Polish.

Thank you for participating in this research!

Niniejsza ankieta jest częścią większego projektu badawczego „Rozwój Odpowiedzialnego Obywatelstwa: Krytyczna Analiza Polityki i Praktyk Edukacyjnych UE” (realizowanego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w ramach programu Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z Ukrainy na kontynuację badań w Polska ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-05-09- laureaci-programu-dla-ukrainy), który ma na celu zbadanie unijnych polityk i praktycznych narzędzi rozwoju kompetencji odpowiedzialnego obywatelstwa oraz zaprojektowanie ram koncepcyjnych dla rozwoju praktyk demokratycznych w ukraińskim systemie szkolnictwa wyższego. Obecny wywiad ma na celu lepsze zrozumienie, jak odpowiedzialne obywatelstwo jest postrzegane, doświadczane i praktykowane przez profesorów uniwersyteckich w Polsce. Udział w tej ankiecie jest dobrowolny i anonimowy, a poufność jest zapewniona. Innymi słowy, nie ma związku między przekazanymi informacjami a tożsamością uczestników. Wypełnienie kwestionariusza nie powinno zająć więcej niż 15 minut, a Państwa udział jest bardzo mile widziany. Kwestionariusz jest napisany w języku angielskim i polskim. Dlatego mogą Państwo odpowiedzieć na pytania zawarte w kwestionariuszu w języku angielskim lub polskim.

Dziękujemy za udział w tym badaniu!

Link to the form https://forms.gle/bwYbv97bQsPnVwdZ7

Tetiana Matusevych
Ph.D. in Philosophy of Education, associate professor at UNESCO Chair on Science Education, Kyiv, Ukraine