Płaszczyzna programowa SSiB

PŁASZCZYZNA PROGRAMOWA

SEKCJI STAROŻYTNIKÓW I BIZANTYNOLOGÓW
TOWARZYSTWA PEDAGOGIKI FILOZOFICZNEJ IM. B. F. TRENTOWSKIEGO

Celem  Sekcji Starożytników i Bizantynologów TPF [zwanej dalej SSiB] jest integracja środowiska badaczy zajmujących się historią antycznej i bizantyjskiej filozofii wychowania, zarówno pedagogów, jak i filozofów, historyków, filologów oraz teologów. Integracja wspomnianego środowiska wydaje się bardzo ważnym i koniecznym przedsięwzięciem, gdyż współcześnie coraz silniej uwidacznia się tendencja do spychania zagadnień związanych z antykiem i okresem bizantyjskim na naukowy drugi plan. Na gruncie nauk o wychowaniu zjawisko to pogłębiło się ostatnio w związku z zaklasyfikowaniem pedagogiki do nauk społecznych, co prowadzi do deprecjonowania jej humanistycznego wymiaru i często przekłada się na lekceważący stosunek do starożytnej refleksji wychowawczej oraz badań prowadzonych nad nią. Zarysowana sytuacja wpływa niekorzystnie na jakość edukacji, gdyż w programach szkolnych, nastawionych na kształcenie realne, zawodowe, ogranicza się wiedzę o antyku i okresie bizantyjskim, odrywając tym samym uczniów od grecko-rzymskich korzeni naszej cywilizacji.

Z powyższych spostrzeżeń wypływa pięć zasadniczych powodów podjęcia inicjatywy integracji naukowców zainteresowanych myślą starożytną i bizantyjską oraz wiążącą się z nią problematyką wychowawczą:

Po pierwsze, skupienie badaczy w ramach SSiB ma na celu przeciwdziałanie marginalizacji tematyki antycznej i bizantyjskiej (humanistycznej) w dyskursie naukowym. Wspólny głos uczonych reprezentujących różne dyscypliny, ale jednocześnie połączonych zainteresowaniem kulturą antyczną i bizantyjską, będzie z całą pewnością lepiej słyszalny w środowisku naukowym.

Po drugie, celem SSiB jest badanie grecko-rzymskich korzeni cywilizacji europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem filozofii wychowania), ponieważ dogłębne ich poznanie jest warunkiem zachowania tożsamości kulturowej współczesnych Europejczyków.

Po trzecie, w ramach SSiB przewiduje się także prowadzenie badań nad nowożytną i współczesną recepcją antycznej i bizantyjskiej myśli filozoficznej.

Po czwarte, członkowie SSiB zamierzają organizować sesje poświęcone starożytności, występować razem na konferencjach organizowanych przez inne instytucje naukowe, wydawać publikacje i prowadzić wspólne badania, w tym także występować o granty pod auspicjami TPF jako podmiotem działającym na rzecz nauki w myśl ustawy z 30. 04. 2010 art.9 pkt 4 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz Dz. U. z 2016 poz. 249).

Po piąte, członkowie SSiB zamierzają podjąć wspólny wysiłek promowania kultury grecko-rzymskiej oraz popularyzowania wyników swoich badań, co ma przyczynić się do wzrostu wiedzy na temat filozofii antycznej i bizantyjskiej.