Regulamin Kapituły

Regulamin

Kapituły Medalu Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Kapituła Medalu Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego (dalej: Kapituła Medalu TPF) powoływana i odwoływana jest decyzją Prezesa TPF na podstawie jego kompetencji wynikających ze Statutu Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego.
 2. Celem działania Kapituły Medalu TPF jest przyznawanie Medalu TPF wraz z dyplomem w brzmieniu ustalonym przez Kapitułę Medalu TPF, zgodnie z postanowieniami i zasadami niniejszego Regulaminu.

§ 2

Powoływanie i odwoływanie składu Kapituły Medalu TPF

 1. W skład Kapituły Medalu TPF wchodzą Członkowie Kapituły Medalu TPF w liczbie trzech oraz Przewodniczący Kapituły Medalu TPF.
 2. Prezes TPF powołuje i odwołuje Przewodniczącego Kapituły Medalu TPF spośród członków TPF.
 3. Członkowie Kapituły Medalu TPF (dalej: Członkowie Kapituły) powoływani i odwoływani są przez Prezesa TPF spośród członków TPF, na wniosek Przewodniczącego Kapituły Medalu TPF (dalej: Przewodniczącego Kapituły).

§ 3

Sposób procedowania Kapituły Medalu TPF

 1. Posiedzenia Kapituły Medalu TPF (dalej: Kapituły) odbywają się z powiązaniu z zebraniami TPF i walnymi zjazdami TPF.
 2. Kapituła obraduje i podejmuje uchwały dotyczące przyznania Medalu TPF oraz treści towarzyszącego Medalowi TPF dyplomu.
 3. Wniosek o przyznanie Medalu TPF wraz z uzasadnieniem mogą złożyć Członkowie Kapituły lub inni członkowie TPF, na ręce Przewodniczącego.
 4. Przewodniczący poddaje pod obrady i głosowanie Kapituły wnioski spełniające kryteria formalne i merytoryczne.
 5. Uchwały Kapituły podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 7. Prezes TPF ma prawo veta wobec uchwały Kapituły.

§ 4

Zasady przyznawania Medalu TPF

 1. Medal TPF może być przyznany członkowi TPF albo osobie fizycznej lub prawnej nie będącej członkiem TPF.
 2. W szczególności Medal TPF przyznaje się za:
  1. uzyskanie tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego na podstawie osiągnięć naukowych z zakresu pedagogiki filozoficznej i/lub filozofii wychowania,
  2. opublikowanie wybitnej monografii naukowej z zakresu pedagogiki filozoficznej i/lub filozofii wychowania,
  3. szczególne zasługi na rzecz rozwoju naukowego i organizacyjnego TPF,
  4. propagowanie i realizowanie misji TPF w wymiarze międzynarodowym,
  5. propagowanie, w tym poprzez pracę translacyjną i edytorską, prac członków TPF w językach kongresowych w wymiarze międzynarodowych,
  6. innych uzasadnionych przypadkach.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu odwołania go przez Prezesa TPF.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie dokonywane są w formie pisemnej decyzji przez Prezesa TPF, a o zmianach informowani są Członkowie Kapituły i jej Przewodniczący.