Sekcja Starożytników i Bizantynologów

Łódź, 10.11.2016 r.

Powołanie Sekcji Starożytników i Bizantynologów przy TPF

Z dniem 10. listopada 2016 roku na podstawie § 25, pkt 6 i § 26 Statutu Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej powołuję przy TPF Sekcję Starożytników i Bizantynologów w składzie założycielskim:

 1. M. Dembiński
 2. A. Kompa
 3. M. Krasnodębski
 4. R. M. Leszczyński
 5. M. Mistrzak
 6. A. Mordzińska
 7. M. Przanowska
 8. J. Rutkowski
 9. B. Stawoska-Jundziłł
 10. S. Sztobryn
 11. A. Tys
 12. M. Wasilewski

Udział w pracach Sekcji jest dobrowolny i nie jest równoznaczny z członkostwem w TPF, choć go nie wyklucza. Włączenie się w działania nowopowołanej Sekcji następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej.

Zadania Statutowe Sekcji – w zgodzie ze Statutem TPF –  obejmują następujące obszary aktywności:

 1. Prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych z pogranicza wielu dyscyplin naukowych dotyczących dziejów kultury filozoficznej i pedagogicznej starożytnej Grecji, Rzymu i Bizancjum
 2. Organizację seminariów, konferencji i innych form komunikacji naukowej związanych z problematyką badawczą Sekcji
 3. Organizację spotkań i wykładów popularyzatorskich
 4. Współpracę z innymi stowarzyszeniami i badaczami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność naukową w w/w zakresie
 5. Publikację przyczynków oraz pozycji zwartych (w wersji elektronicznej i tradycyjnej) z wykorzystaniem możliwości Wydawnictwa Naukowego TPF
 6. Aplikowanie o granty badawcze

 

Działalność Sekcji nie może być sprzeczna ze Statutem TPF. Wszelkie dokumenty związane z aktywnością Sekcji będą archiwizowane w siedzibie Towarzystwa.

Działalność wydawnicza oraz spotkania naukowe Sekcji będą finansowane ze środków własnych Sekcji (składki docelowe, opłaty konferencyjne, dofinansowanie instytucjonalne, mecenat itp.), która będzie mogła je przechowywać na koncie TPF. Środki te w całości będą przeznaczone na realizację założonych celów Sekcji.

Osobą odpowiedzialną za działalność organizacyjną i naukową Sekcji jest członek TPF – prof. Rafał M. Leszczyński. Wewnętrzna struktura organizacyjna Sekcji, program prac badawczych oraz plan wydawniczy zostaną przyjęte na jej najbliższym posiedzeniu w 2017 roku.

 

w imieniu Zarządu TPF