Zarząd TPF

Zarząd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej

im. Bronisława F. Trentowskiego

 w kadencji 2012-2018

 

Walne Zgromadzenie Członków TPF na posiedzeniu w Pradze wybrało w drugim terminie Zarząd TPF na kadencję 2012-2018 (Uchwała nr 1/II K z dnia 26 października 2012 roku) w składzie:

Prezes – prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sztobryn

Zastępca Prezesa – prof. zw. dr hab. Stanisław Gałkowski

Sekretarz – dr hab. Marcin Wasilewski

Skarbnik – mgr Monika Banaszczyk

Członek Komisji Rewizyjnej – prof. nadzw. dr hab. Dariusz Stępkowski

Członek Komisji Rewizyjnej – dr Krzysztof Kamiński

 

Statutowe cele Towarzystwa obejmują:

  1. Inspirowanie, organizowanie i popieranie badań oraz wymiany międzynarodowej
    i międzyuczelnianej w zakresie pedagogiki filozoficznej jak również upowszechnianie ich wyników
    w społeczeństwie
  2. Organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań w celu integracji środowisk działających w obszarze pedagogiki filozoficznej
  3. Sprawowanie merytorycznej i materialnej opieki nad wortalem oraz czasopismem „Pedagogika Filozoficzna on-line”
  4. Prowadzenie działań związanych z publikacjami wydawanymi przez TPF
  5. Prowadzenie działań związanych z pielęgnowaniem dziedzictwa kulturowego