Zarząd TPF

Zarząd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej

im. Bronisława F. Trentowskiego

 w kadencji 2018-2024

Uchwałą Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej w Warszawie w dniu 21 września 2018 r. przyjęto jednogłośnie na kadencję 2018-2024 nowy skład Zarządu w składzie:

Prezes – prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sztobryn

Zastępca Prezesa – prof. nadzw. dr hab. Rafał Godoń

Sekretarz – prof. nadzw. dr hab. Marcin Wasilewski

Skarbnik – prof. nadzw. dr hab. Paweł Kaźmierczak

Członek Komisji Rewizyjnej – prof. nadzw. dr hab. Mikołaj Krasnodębski

Członek Komisji Rewizyjnej – dr Krzysztof Kamiński

Statutowe cele Towarzystwa obejmują:

  1. Inspirowanie, organizowanie i popieranie badań oraz wymiany międzynarodowej
    i międzyuczelnianej w zakresie pedagogiki filozoficznej jak również upowszechnianie ich wyników
    w społeczeństwie
  2. Organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań w celu integracji środowisk działających w obszarze pedagogiki filozoficznej
  3. Sprawowanie merytorycznej i materialnej opieki nad wortalem oraz czasopismem „Pedagogika Filozoficzna on-line”
  4. Prowadzenie działań związanych z publikacjami wydawanymi przez TPF
  5. Prowadzenie działań związanych z pielęgnowaniem dziedzictwa kulturowego