Zarząd TPF

Zarząd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej

im. Bronisława F. Trentowskiego

 w kadencji 2024-2028

Uchwałą Członków Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej w Warszawie
w dniu 27 września 2023 r.
przyjęto na kadencję 2024-2028 nowy skład Zarządu w składzie:

Prezes – prof. nadzw. dr hab. Rafał Godoń

Zastępca Prezesa – prof. nadzw. dr hab. Jan Rutkowski

Sekretarz – prof. nadzw. dr hab. Danuta Michałowska

Skarbnik – prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sztobryn

Członek zarządu – prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Wrońska

Członek Komisji Rewizyjnej – prof. nadzw. dr hab. Dariusz Stępkowski

Członek Komisji Rewizyjnej – dr Justyna Sztobryn-Bochomulska

Statutowe cele Towarzystwa obejmują:

  1. Inspirowanie, organizowanie i popieranie badań oraz wymiany międzynarodowej
    i międzyuczelnianej w zakresie pedagogiki filozoficznej jak również upowszechnianie ich wyników
    w społeczeństwie
  2. Organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań w celu integracji środowisk działających w obszarze pedagogiki filozoficznej
  3. Sprawowanie merytorycznej i materialnej opieki nad wortalem oraz czasopismem „Pedagogika Filozoficzna on-line”
  4. Prowadzenie działań związanych z publikacjami wydawanymi przez TPF
  5. Prowadzenie działań związanych z pielęgnowaniem dziedzictwa kulturowego