Statut TPF

Statut TOWARZYSTWA PEDAGOGIKI FILOZOFICZNEJ

im. B.F. Trentowskiego

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im B.F. Trentowskiego, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Towarzystwo ma prawo używać skróconej nazwy TPF.

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba jest Łódź.

Towarzystwo może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Do realizacji celów i zadań statutowych Towarzystwa mogą być zatrudniani wolontariusze i pracownicy na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawne.

§ 4

Towarzystwo używa pieczęci z napisami: „Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B. Trentowskiego – Zarząd” i in. zatwierdzonych przez Zarząd.

Towarzystwo może posiadać godło, odznakę organizacyjną i legitymacje.

Rozdział II: Cele i środki działania

§ 5

Celem Towarzystwa jest:

 1. inspirowanie, organizowanie i popieranie badań oraz wymiany międzynarodowej i międzyuczelnianej w zakresie pedagogiki filozoficznej jak również upowszechnianie ich wyników w społeczeństwie w celu podniesienia jego kultury pedagogicznej i poprawy jakości edukacji;
 2. organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań w celu integracji środowisk działających w obszarze pedagogiki filozoficznej;
 3. sprawowanie merytorycznej i materialnej opieki nad wortalem oraz czasopismem PEDAGOGIKA FILOZOFICZNA on-line;
 4. prowadzenie działań związanych z publikacjami wydawanymi przez Towarzystwo;
 5. prowadzenie działań związanych z pielęgnowaniem dziedzictwa kulturowego.

§ 6

Do realizacji celów określonych w § 5 Towarzystwo:

 1. inspiruje, organizuje i wspiera badania nad pedagogiką filozoficzną;
 2. wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju szeroko pojmowanej pedagogiki filozoficznej;
 3. urządza samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami wykłady publiczne i odczyty, a także podejmuje inne działania w celu prowadzenia badań i popularyzacji wiedzy;
 4. tworzy zespoły badawcze, zakłada i utrzymuje zbiory i pracownie;
 5. ogłasza konkursy na najlepsze prace magisterskie i doktorskie oraz nagradza wyróżniających się badaczy;
 6. współpracuje z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej, ze szkołami wyższymi, a także z innymi instytucjami w sprawach badań naukowych, organizacji życia naukowego, propagowania wiedzy z zakresu pedagogiki filozoficznej oraz innych dziedzin objętych działalnością Towarzystwa;
 7. współdziała z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą.

 Rozdział III: Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§ 8

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba pełnoletnia pragnąca współdziałać w urzeczywistnieniu celów Towarzystwa.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd – bezpośrednio.

Członków zwyczajnych – cudzoziemców nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji na wniosek Prezesa bezpośrednio Zarząd.

§ 9

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
 2. uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, zjazdach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo;
 3. korzystania ze zbiorów Towarzystwa;
 4. bezpłatnego otrzymywania czasopisma on-line i ew. odpłatnie innych własnych wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd;
 5. korzystania z rekomendacji i opieki Towarzystwa w swojej działalności naukowej.

§ 10

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. uczestniczenie w realizacji celów Towarzystwa;
 2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa;
 3. regularne opłacanie składki członkowskiej.

§ 11

Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek:

 1. skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający trzy lata – pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia droga pocztową lub on-line;
 2. wykluczenia uchwałą Zarządu, w szczególności za działanie na szkodę Towarzystwa.

§ 12

Godność członka honorowego jest przyznawana na wniosek Prezesa Zarządu zwykłą większością głosów osobom, mającym wybitny dorobek naukowy lub szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa.

Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych Towarzystwa, lecz nie są obowiązani do płacenia składki członkowskiej.

§ 13

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby (w tym cudzoziemiec), która zadeklaruje dla Towarzystwa pomoc (jej rodzaj i wartość ustalana jest w porozumieniu z Zarządem Towarzystwa).

Członków wspierających przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji Zarząd.

Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w Towarzystwie za pośrednictwem przedstawicieli lub pełnomocników.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków, jako osoby zaproszone.

Obowiązkiem członków wspierających jest okazywanie pomocy w realizacji celów Towarzystwa – zgodnie z dobrowolnie przyjętymi zasadami.

Członkostwo wspierające wygasa przez dobrowolne wystąpienie lub – na wniosek Prezesa – wskutek pozbawienia członkostwa przez Zarząd Główny, w szczególności z powodu nieświadczenia zadeklarowanej pomocy.

Rozdział IV: Władze naczelne Towarzystwa

§ 15

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

a/ Kadencja władz Towarzystwa trwa 6 lat.

          b/ Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu wybiera się na Walnym Zebraniu.

        c/ Wakaty w trakcie trwania kadencji uzupełniane są na wniosek Prezesa w głosowaniu Zarządu zwykłą większością głosów osób obecnych, uprawnionych do głosowania. Zmiany winny być zatwierdzone na najbliższym Walnym Zebraniu.

          d/ Prezes i członkowie władz Towarzystwa pełnią swe funkcje:

– do końca roku kalendarzowego (w przypadku rezygnacji)

                – lub do odwołania decyzją Walnego Zebrania w głosowaniu tajnym.

W przypadku rezygnacji własnej Prezes – w celu zapewnienia prawidłowej realizacji bieżących działań Towarzystwa – może wskazać swego następcę, który następnie zatwierdzany jest przez najbliższe Walne Zebranie. W przypadku śmierci Prezesa funkcję przejmuje jego zastępca aż do czasu wyborów, które winny się odbyć na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 16

Uchwały władz Towarzystwa, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne.

W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 17

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§ 18

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem decydującym:

 1. wszyscy członkowie zwyczajni Towarzystwa,
 2. członkowie honorowi.

§ 19

Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał dotyczących wyboru władz i zatwierdzania zmian we władzach oraz udzielania im absolutorium zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności minimum 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – zwykłą większością głosów niezależnie od liczby obecnych, za wyjątkiem § 34 i § 35.

§ 20

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd dwukrotnie w kadencji.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny lub w jego imieniu Prezes:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek – co najmniej – 1/2 ogólnej liczby członków Towarzystwa.

§ 21

Walne Zebrania mogą się odbywać bez konieczności fizycznej obecności członków, którzy w takim wypadku mogą uczestniczyć w Zebraniu z wykorzystaniem łączności elektronicznej (m.in. wideokonferencje, telekonferencje i in.).

§ 22

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w ciągu 90 dni od daty złożenia wniosku.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia wszystkich członków nie później niż 10 dni przed terminem.

Członkowie Towarzystwa w liczbie – co najmniej – 10 mają prawo zgłaszać wnioski do porządku dziennego Walnego Zebrania Członków najpóźniej 7 dni przed jego terminem, na ręce sekretarza Zarządu lub Prezesa.

O uzupełnieniu porządku dziennego decyduje Prezes lub osoba prowadząca Walne Zebranie. To samo dotyczy wniosków nagłych zgłoszonych w ciągu obrad Walnego Zebrania Członków.

Przedmiotem nagłego wniosku nie mogą być sprawy członkostwa honorowego, odwołania i wyboru władz, zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa.

Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w tym samym dniu, w którym planowano zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania, bez względu na liczbę uczestników.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. zatwierdzenie wytyczonego przez Zarząd ogólnego kierunku działalności Towarzystwa;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o udzieleniu absolutorium Zarządowi i/lub Prezesowi;
 3. wybór w głosowaniach jawnych:
  1.  prezesa Towarzystwa,
  2.  pozostałych członków Zarządu,
  3.  2-3 członków Komisji Rewizyjnej,
 4. zatwierdzanie zmian, które nastąpiły we władzach w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami;
 5. podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, w tym także o zmianie statutu;
 6. decydowanie o rozwiązaniu się Towarzystwa.

§ 24

Zarząd składa się z przynajmniej 4 osób:

 1. z Prezesa Towarzystwa,
 2. jednego zastępcy,
 3. jednego lub dwóch członków
 4. oraz sekretarza/skarbnika.

W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca i inne zaproszone przez Zarząd osoby.

Skład Zarządu może być rozszerzany o inne osoby wskazane przez Prezesa i zatwierdzane przez najbliższe Walne Zebranie.

Zarząd spotyka się – w miarę bieżących potrzeb – pomiędzy spotkaniami Walnymi Zebraniami Członków, jednakże nie rzadziej niż raz na rok.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa;
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
 3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków i składanie na nim sprawozdań z działalności Towarzystwa;
 4. zatwierdzanie wniosków Prezesa o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa;
 5. przyjmowanie i odwoływanie członków zwyczajnych – w tym także cudzoziemców nie posiadających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmowanie członków wspierających, decydowanie o pozbawieniu członkostwa wspierającego;
 6. powoływanie zespołów badawczych i problemowych przy Zarządzie;
 7. ustalanie wysokości składki członkowskiej;
 8. uchwalanie budżetu Towarzystwa;
 9. zarządzanie majątkiem i dysponowanie funduszami Towarzystwa;
 10. działania zmierzające do pozyskiwania funduszy niezbędnych na realizację celów statutowych

§ 26

W imieniu Towarzystwa wszystkie decyzje w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu podejmuje jednoosobowo Prezes lub w razie niemożności jego zastępca lub osoba wskazana przez Zarząd.

§ 27

W imieniu Zarządu Towarzystwo reprezentują na zewnątrz we wszystkich sprawach Prezes lub jego zastępca.

§ 28

Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna składa się z minimum 2 członków; wybiera ona ze swego grona przewodniczącego, oraz zastępcę, który może pełnić funkcję sekretarza.

W razie zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej Komisja może dokooptować brakujących członków spośród delegatów na Walne Zebranie Członków.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie przynajmniej raz w kadencji kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności; kontrola taka może na wniosek Przewodniczącego KR być przeprowadzana w miarę potrzeby częściej.
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych;
 3. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu;
 4. w wypadkach szczególnej wagi występowanie do Zarządu z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;

§ 30

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

Komisja Rewizyjna działa w składzie przynajmniej dwuosobowym.

Komisja Rewizyjna może podejmować czynności kontrolne w każdym czasie, we wszystkich agendach Zarządu.

Rozdział VI: Majątek Towarzystwa

§ 31

Majątek Towarzystwa powstaje z:

 1. wpływów ze składek członkowskich,
 2. dotacji i darowizn oraz in. funduszy pozyskiwanych z zewnątrz od różnego typu instytucji i osób fizycznych, w tym także unijnych;
 3. dochodów z majątku Towarzystwa,
 4. dochodów z wydawnictw i innych przedsięwzięć Towarzystwa przewidzianych w § 7,
 5. ruchomości i nieruchomości nabytych przez Towarzystwo i przeznaczonych na jego działalność.

§ 32

Działania związane ze sprawami finansowymi Towarzystwa może w granicach posiadanych uprawnień za pośrednictwem Prezesa lub jego zastępcy prowadzić wyłącznie Zarząd.

§ 33

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy Prezesa lub wyznaczonego przez niego zastępcy ( w ostatnim przypadku także skarbnika lub innej osoby z Zarządu).

Rozdział VII: Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 34

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 35

Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków w I terminie większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania, a w II terminie 2/3 głosów osób obecnych.

Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać przeznaczenie majątku Towarzystwa.

Koniec